Dokumenty

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Plan pracy szkoły 2017/2018

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin szkoły

Regulaminy wycieczki

Procedury bezpieczeństwa w czasie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych

Procedura współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka