Regulamin UKS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEKCJACH SPORTOWYCH

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ARA” W KATOWICACH

 

 1. Zajęcia UKS-u organizowane są od września do końca czerwca, z wyłączeniem ferii zimowych, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.
 2. Zapisy na zajęcia przyjmowane są telefonicznie, osobiście oraz pocztą elektroniczną.
 3. Składkę za zajęcia należy wnieść do 20 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy, podając imię i nazwisko uczestnika, grupę, miesiąc oraz rok. Opłata jest bezzwrotna, niezależnie od frekwencji uczestnika na zajęciach. Składkę wpłacamy z miesięcznym wyprzedzeniem (np. do 20 listopada wpłacamy opłatę za grudzień).
 4. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach następuje drogą elektroniczną lub osobiście u prowadzącego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono rezygnację.
 5. Organizator zapewnia, że w przypadku zdarzeń losowych odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie.
 6. Uczestnik zajęć we własnym zakresie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do brania w nich udziału.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.
 8. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW.
 9. Uczestnicy muszą posiadać strój sportowy na zmianę.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera/instruktora; informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; wykonywania poleceń trenera/instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń,
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.
 12. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 13. Organizator odpowiada za uczestników wyłącznie w czasie trwania zajęć.
 14. Wyrażam zgodę na fotografowanie zajęć i umieszczania zdjęć na tablicy ogłoszeń przy sali gimnastycznej, na stronie internetowej Szkoły i Klubu.